ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 ޖޫން 2019 21:30

ނަންބަރު

4

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ކޮމިޓީއިން ބައްދަލުކުރައްވައި، އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA