ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

30 ޖުލައި 2019 14:41

ނަންބަރު

22

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަކުރައްވާ މައުލޫމާތު ކޮމިޓީން ސާފުކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، އެ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
30 ޖުލައި 2019 - މޯލްޑިވްސް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA