ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

26 އޯގަސްޓު 2019 22:35

ނަންބަރު

30

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިބައްދަލުވުމުގައި "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 148 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް މ. ސީނާ، ޑޮކްޓަރ އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު އާއި މ. ކޮކާހަނދުވަރުގެ، އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ" ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، އެ ދެބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުން ކުރިއަށްގެންދެވުމުގެ ޤާނޫނީ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކުރެވިގެން އެ ނަންފުޅުތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަމުގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރައްވައި މި މައްސަލަ ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA