ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

26 ނޮވެމްބަރު 2019 14:35

ނަންބަރު

55

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި، މޯލްޑިވްސް ސްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 2019– 2023އާ ގުޅޭގޮތުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެކްސްޕާރޓް މިސްޓަރ ޕެޑްރޯ ގޯމޭސް ޕެރެއިރާއާ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
26 ނޮވެމްބަރު 2019 - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އެކްސްޕަރޓް މރ. ޕެޑްރޯ ގޯމޭސް ޕެރެއިރާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA