ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

25 ފެބްރުއަރީ 2020 10:00

ނަންބަރު

2

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށްގެންދެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެޓިޝަން އެއްގައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ސިފަތައް ފުރިހަމަ ނުވާ ޕެޓިޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ޕެޓިޝަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިކަން، މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ފިލްޒާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން މެންބަރުންނަށް ލަފާދެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA