ކޮމިޓީގެ ނަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 އޯގަސްޓު 2020 14:35

ނަންބަރު

44

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

- ކޮމިޓީއަށް ނަން ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޝަކުވާއެއްވޭތޯ ބެލުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށާއި، އެފަރާތްތައް މަޤާމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް މުވައްޒަފުންގެ ޕެނަލްއާ ޙަވާލުކުރުމަށް ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA