ކޮމިޓީގެ ނަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

27 އޯގަސްޓު 2020 13:40

ނަންބަރު

46

2020 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

- އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަން ފޮނުއްވާފައިވާ 8 ފަރާތުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއު ނުކުރެވިވާ 2 ފަރާތާ ކޮމިޓީން އިންޓަރވިއުކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު، މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އެދި، ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 ފަރާތެއްގެ ނަން ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓީއަށް އެވަގުތު ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA