ކޮމިޓީގެ ނަން

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 ފެބްރުއަރީ 2020 10:00

ނަންބަރު

3

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބީ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ހިމަނުއްދާ ޕޭ ކޮމިޝަނުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA