ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

7 އޯގަސްޓު 2019 14:15

ނަންބަރު

6

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

ރިޕޯޓް ނަންބަރު: M-19/PT/2019/1 އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، އދ. މަހިބަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ޙައްލު ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމުގައި ފެންނާތީ، އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޓީން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދިފައިވާކަމަށާއި، މިކަމަށް މަޖިލީހުން ތާއީދުކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA