ކޮމިޓީގެ ނަން

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 11 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

29 މޭ 2019 14:15

ނަންބަރު

1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 11 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

- ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަދި ނައިބު މުޤައްރިރު ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ހޮއްވެވިއެވެ. - މީގެ އިތުރުން، ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބައެއް އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރެއްވިއެވެ. މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު، މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީން އިޞްލާޙުކޮށް ނިންމަވާނެ ތާރީޚަކީ 24 ޖޫން 2019 ކަމުގައި ކަނޑައެޅުއްވެވިއެވެ. - މި ގަވާއިދަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމަށް އިޢުލާން ކުރެއްވުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމެވިއެވެ. - އަދި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށްވެސް ނިންމެވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
29 މޭ 2019 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮއްވެވުން
29 މޭ 2019 - ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވައިދު ފާސްކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA