ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

6 އޮކްޓޯބަރު 2020 14:10

ނަންބަރު

50

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުއްވަފައވާ ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކޮށް އެ ރިޕޯޓްތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބައްލަވައި ނިންމަވާފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/10 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އާއި، ގަވާއިދާއި އަދި އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އިޖްރާޢާތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށް ކޮމިޓީން ނިންމަވާ، އެ ރިޕޯޓްތައް ފައިލްކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހައިކޯޓުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމަވާފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު، ޢާންމުން ފޮނުއްވާފައިވާ 2 ސިޓީއެއް ބައްލަވާ ނިންމެވިއެވެ.

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA