ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 ނޮވެމްބަރު 2020 15:15

ނަންބަރު

62

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 62 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ޚުލާސާ

މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/3 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެމެންބަރުންގެ މުއްދަތު 28 ނޮވެންބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، އެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކޮށް ކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ނަންފުޅުތަކެއް ފާސްކޮށް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މެންބަރެއް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA