ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

18 އޯގަސްޓު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ވ. ރަކީދޫގައި ބަނދަރު ހެދުމާގުލޭގޮތުން ހުށަހަލާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ވ. ރަކީދޫގައި ބަނދަރު ހެދުމާގުލޭގޮތުން ގިނަ ރައްޔިތުން ތަކެއް ސޮައިކުރައްވާ ހުށަހަލާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

27 އޯގަސްޓު 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
24 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ބައްދަލުވުން
26 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA