ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 އޯގަސްޓު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމާއި އުދަ އެރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޓީއިން ކުރާ ދިރާސާ

ޚުލާސާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމާއި އުދަ އެރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޓީއިން ކުރާ ދިރާސާ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

17 އޯގަސްޓު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
31 އޯގަސްޓު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA