ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

10 ނޮވެމްބަރު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް މެންބަރެއް ޢައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

10 ނޮވެމްބަރު 2020 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
18 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ 62 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA