ކޮމިޓީގެ ނަން

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 ޖެނުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

14 ޖެނުއަރީ 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA