ކޮމިޓީގެ ނަން

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

10 ފެބްރުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ތ. އޮމަދޫގެ ކުނިމެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަމުންދާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

ތ. އޮމަދޫގެ ކުނިމެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނުފެށި ލަސްވަމުންދާތީ އެރަށުގެ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

10 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA