ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ފެބްރުއަރީ 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައްޔާއި، ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްގެ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުން

ޚުލާސާ

ެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުދަލާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައްޔާއި، ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސްގެ ރިޕޯޓް ދިރާސާކުރުން

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

28 ޖޫން 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA