ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

17 އޭޕްރީލު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ވަކިކުރުން

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުން.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

17 އޭޕްރީލު 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
17 އޭޕްރީލު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA