ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

22 ނޮވެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް

ޚުލާސާ

ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

22 ނޮވެމްބަރު 2021 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
22 ނޮވެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA