ކޮމިޓީގެ ނަން

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 11 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

29 މޭ 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ދިރާސާކުރުން

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

29 މޭ 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA