ކޮމިޓީގެ ނަން

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 11 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

29 މޭ 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަރުޚަލައިގަ

ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވައިދު ފާސްކުރުން

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

29 މޭ 2019 - ކޮމެޓީ މަރުޚަލައިގަ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA