ކޮމިޓީގެ ނަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

30 ޖުލައި 2019

ސްޓޭޓަސް

ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ކުޑަކުދިންގެ ނާޖާއިޒު މަންފާ ނެގުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު

ޚުލާސާ

ކުޑަކުދިންގެ ނާޖާއިޒު މަންފާ ނެގުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން އެކްސްޕްލޮއިޓް ކުރުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާގުޅޭ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

30 ޖުލައި 2019 - ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA