ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

14 އޮކްޓޯބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: M19/PT/2019/2

ޚުލާސާ

އދ. މަހިބަދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން އަލުން ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA