ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

31 އޮކްޓޯބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ކޮމިޓީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

11 މާރިޗު 2019 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA