ކޮމިޓީގެ ނަން

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

3 އޮކްޓޯބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ރިޕޯޓް ނަންބަރު: M-19/PT/2019/1 އިޞްލާޙުކުރެއްވުމަށް އަނބުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

އދ.މަހިބަދޫގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ތަޙައްމަލްކުރަމުންދާ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، އދ. މަހިބަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ޙައްލު ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމުގައި ފެންނާތީ، އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަމަށް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްލޭންތަކުގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޓީން ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދިފައިވާކަމަށާއި، މިކަމަށް މަޖިލީހުން ތާއީދުކޮށްދެއްވުމަށް ކޮމިޓީން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިއެވެ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA