ކޮމިޓީގެ ނަން

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

11 މާރިޗު 2020

ސްޓޭޓަސް

ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ކ. މާފުށި ޖަލަށް ކޮމިޓީން ކުރި ދަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ސަލަމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ޚުލާސާ

އެކިއެކި ކުށްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭތޯއާއި އަދި އެ ފަރާތްތައް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ތަނެއްގައިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ކ. މާފުށި ޖަލަށް ކޮމިޓީން ކުރި ދަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ސަލަމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

11 މާރިޗު 2020 - ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA