ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

2 މާރިޗު 2020

ސްޓޭޓަސް

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އަބްދުއްރައްޒާގު މޫސާ/ ފިނިވާގެ، ރ.މާކުރަތު ފޮނުއްވާފައި ސިޓީ

ޚުލާސާ

6 ޖުލައި 2019 ގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލުން ވާތުލޯ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ދިއުމުން ކަނާތުލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަންކޮށް އެ ލޮލުގެ ފެނުން އެއްކޮށް މަހުރޫމްވެފައިވެފައިވުމުން ޙައްޤާ އިންސާފު ހޯއްދަވައި ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ސިޓީ.

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

11 މާރިޗު 2020 - ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA