މަޖިލިސް ޓީވީ ވަގުތުން

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 11ވަނަ ޖަލްސާ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/1/11
ތާރީޚް: 25 ފެބްރުއަރީ 2020 09:00

ފަހުގެ ވީޑިއޯތަށް

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/1/9
ތާރީޚް: 19 ފެބްރުއަރީ 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/1/8
ތާރީޚް: 18 ފެބްރުއަރީ 2020 09:00

މަޖިލިސް ޓީވީ އަރުޝީފް
އިތުރު ވީޑިއޯތަށް
މަޖިލިސް ޓީވީ އަޑުތަކުގެ އަރުޝީފް
އިތުރު އޯޑިއޯތަށް

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA