ޖޮބް ސެންޓަރ

ސީނިއަރ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 25-03-2021 @ 14:06
ހަމަވާތާރީޚް: 06-04-2021 @ 14:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ބޭރުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތަކާމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެކިއެކި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ރިކުއަރމަންޓްސް

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން

• މިމަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމުގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ރިސަރޗްގެ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ހުނަރު ހުރި ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

އެޕްލައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް

  • ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕާލަމެންޓްރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް އަދި އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް
  • ސަބްމިޓް އޮންލައިން
  • އެޗް.އާރު
  • 20080, މެދުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ފޯން: 3322617
  • އީމެއިލް: hr@majlis.gov.mv

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA