ޖޮބް ސެންޓަރ

ސީނިއަރ ރިސާޗް އޮފިސަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 25-03-2021 @ 14:08
ހަމަވާތާރީޚް: 06-04-2021 @ 14:00

ވެރިއެއްގެ ލަފައާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ދިރާސާތައްކުރުމާއި، އަދި ސެކްޝަން / މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ކުރަންޖެހޭ ފަންނީ އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ރިކުއަރމަންޓްސް

މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު/ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއެކު، ސޯޝަލް ސައިންސްގެ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 7 ގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން

އެޕްލައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް

  • ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ޕާލަމެންޓްރީ ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް އަދި އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް
  • ސަބްމިޓް އޮންލައިން
  • އެޗް.އާރު
  • 20080, މެދުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ފޯން: 3322617
  • އީމެއިލް: hr@majlis.gov.mv

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA