ޖޮބް ސެންޓަރ

ހުރިހާ

ސީނިއަރ އާކައިވް އޮފިސަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 29-11-2020

ހަމަވާ: 8 Dec
ބެލުމަށް
އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 22-10-2020

ހަމަވާ: 1 Nov
ބެލުމަށް
ލީގަލް އޮފިސަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 19-08-2020

ހަމަވާ: 27 Aug
ބެލުމަށް
ގާޑްނަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 20-07-2020

ހަމަވާ: 4 Aug
ބެލުމަށް
ކާޕެންޓަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 25-06-2020

ހަމަވާ: 28 Jun
ބެލުމަށް
ގާޑްނަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 25-06-2020

ހަމަވާ: 28 Jun
ބެލުމަށް
އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 10-02-2020

ހަމަވާ: 17 Feb
ބެލުމަށް
އެސިސްޓެންޓް ހެންސަރޑް އޮފިސަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 10-02-2020

ހަމަވާ: 17 Feb
ބެލުމަށް
ސީނިއަރ އޮފިސަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 10-02-2020

ހަމަވާ: 17 Feb
ބެލުމަށް
ސީނިއަރ ރިސާޗް އޮފިސަރ 1

ޝާއިރު ކުރެވުނު: 10-02-2020

ހަމަވާ: 17 Feb
ބެލުމަށް
  • އެޗް.އާރު
  • 20080, މެދުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ފޯން: 3322617
  • އީމެއިލް: hr@majlis.gov.mv

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA