އިޢުލާން

 • ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  21 ޖުލައި 2019 00:00

 • ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  14 ޖުލައި 2019 00:00

 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  13 ޖުލައި 2019 00:00

 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2011 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  27 ޖޫން 2019 00:00

 • ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު - ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީން ނިންމެވި ކަންތައްތައް

  22 ޖޫން 2019 00:00

 • ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

  18 ޖޫން 2019 00:00

 • ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

  6 މޭ 2019 00:00

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA