އިޢުލާން

 • ( ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު 6 / 2006 ޤާނޫނު ނަންބަރު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • "ޤާނޫން ނަންބަރު 13/2008 (ޢެންޓި-ކޮރަަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް" އަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

  5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • "ޤާނޫނު ނަންބަރު (5/2007 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް" އަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

  4 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  4 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅާގުޅޭ

  29 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  29 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  29 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޭފުޅުންނާގުޅޭ

  27 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  21 ޖުލައި 2019 00:00

 • ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  14 ޖުލައި 2019 00:00

 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  13 ޖުލައި 2019 00:00

 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2011 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  27 ޖޫން 2019 00:00

 • ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު - ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީން ނިންމެވި ކަންތައްތައް

  22 ޖޫން 2019 00:00

 • ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

  18 ޖޫން 2019 00:00

 • ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

  6 މޭ 2019 00:00

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA