އިޢުލާން

 • އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ކުރުމަށް އޮޑިޓް ފާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ އިޢުލާން

  6 ޖެނުއަރީ 2020 00:00

 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/12 (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  5 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ކުރުމަށް އޮޑިޓް ފާމެއް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ އިޢުލާން

  3 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޝަކުވާއެއްވޭތޯ ބެލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  2 ޑިސެމްބަރު 2019 00:00

 • "ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެބިލު" އަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  28 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ޢުމުރުން 55 އަހަރާއި 65 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ މާލީ ޢިނާޔަތެއް ނުލިބުމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ މެދު ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  28 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅުން އުފައްދާ އެކިބާވަތުގެ އަނިޔާކުރާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  27 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި، ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

  12 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

  9 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  7 ނޮވެމްބަރު 2019 00:00

 • "ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)އަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލް" އަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  31 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • "ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ޤާނޫނޫ)އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް"އަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

  30 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށްޓަކައި، ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް

  28 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2008 (އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު)އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް"އަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

  28 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • "ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2007 (އޮޑިޓް ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" އަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

  22 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަށް … ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" އާގުޅޭ

  22 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ކޮމިޝަނަރ އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  16 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން - އިސްލާހުކުރެވިފައި

  9 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  8 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  8 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މީހަކު ކަނޑައެޅުން

  3 އޮކްޓޯބަރު 2019 00:00

 • ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • ( ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު ) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު 6 / 2006 ޤާނޫނު ނަންބަރު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • "ޤާނޫން ނަންބަރު 13/2008 (ޢެންޓި-ކޮރަަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް" އަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

  5 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • "ޤާނޫނު ނަންބަރު (5/2007 ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް" އަށް ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލުން

  4 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންފުޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  4 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 00:00

 • އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅާގުޅޭ

  29 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  29 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  29 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ބޭފުޅުންނާގުޅޭ

  27 އޯގަސްޓު 2019 00:00

 • ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  21 ޖުލައި 2019 00:00

 • ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  14 ޖުލައި 2019 00:00

 • ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  13 ޖުލައި 2019 00:00

 • ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2011 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2015 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

  27 ޖޫން 2019 00:00

 • ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު - ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީން ނިންމެވި ކަންތައްތައް

  22 ޖޫން 2019 00:00

 • ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

  18 ޖޫން 2019 00:00

 • ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ތަޤްރީރުކުރެއްވުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަލްސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

  6 މޭ 2019 00:00

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA