ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

5 އޭޕްރީލު 2020 14:00

ނަންބަރު

20

EC 20th meeting of 2020

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
2 އޭޕްރީލު 2020 - issue regarding giving advice to govt. in Covid pandemic

© 2022 Parliament of MaldivesA