ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Decentralization

ތާރީޚް

5 އޭޕްރީލު 2020 11:00

ނަންބަރު

7

7th meeting of 2020

ޚުލާސާ

Committee discussed the issue asking for the opinion of the parliament regarding the enforcement of the programs planned by the government regarding Covid-19 within the committees’ scope. Committee decided to form a committee of the following Members. 1.Ungoofaaru MP Mohamed Waheed 2.Thulhaadhoo MP Hisaan Hussain 3.Fuvahmulah dhekunu MP Mohamed Mumtaz 4.Mahchangoalhi uthuru MP Mohamed Rasheed 5.Naifaru MP Ahmed Shiyam

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
15 އޭޕްރީލު 2020 - Committee Report Number: M19/LM/2020/01

© 2020 Parliament of MaldivesA