Condolences

1968 - 2021

Hussain Waheed

Description

Member of Parliament for Komandoo, Hussain Waheed

Condolence Messages
ާޢަލީ ފައިސަލް
ސޯސަންވިލާ، ލ. މާބައިދޫ

މަރުހޫމަށް ހެޔޮދަރުމަ ދެއްވައި ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސު މިންވަރުކިރައްވާންދޭވެ. ޢާއިލާއަށް ކެއްތެރިކަންދެއްވައި ސޯލިހު ބައެއްކަމުގައި ލައްވާށި… - އެމް.ޑީ.ޕީ މާބައިދޫ ފޯކަލް -


ޝަމްޢޫން
ރަށް

މަޖިލީހުން ފެންނަ ފެނުމުގައިވެސް ވާހަކަ ދެއްކުމުގައިވެސް މަޑުމައިތިރި މާތް ގޮތެއް ހުންނަ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މާތް ﷲ ޙުސައިން ވަހީދުގެ އަށް ހެޔޮރަޙްމަތް ލާއްވާށި . އާމީން


އަހުމަދު ޝަފީގް
ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14455

ހުސެންއަކީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ މިޒާޖެއްގެ އަދި އެންމެނާއި ގުޅޭ ބޭފުޅެއް.ރާއްޖޭގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެއް ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރި ކަމާއެކު ކުރެޥޭ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަކަށް އަބަދުވެސް ވަކާލާތުކުރެއްވި ބޭފުޅެއް.ހުސެންގެ ވަކިވުން އެއީ މުޅި ދިވެހިގައުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ހިތާމަޔެއް އަދި ފޫނުބެދޭނެ ގެއްލުމެއް.މާތް ﷲ އެމަރުހޫމުގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަހުމަތްލައްވާ ސުވަރުގޭގެ މަތިވެރި ނިއުމަތް މިންވަރުކުރައްވާށިއެ.އާމީން


  • Messages

© 2023 Parliament of MaldivesA