ކޮމިޓީގެ ނަން

Sub Committee on National Development and Heritage ( Amendment to Act No 5/2009 (Land Transport Act) (Bill no 22/2020)

ތާރީޚް

20 އޮކްޓޯބަރު 2020 14:45

ނަންބަރު

1

Sub Committee on National Development and Heritage 1st Meeting

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
31 އޯގަސްޓު 2020 - Bill on Amendment to Act No 5/2009 (Land Transport Act) (Bill no 22/2020)

© 2021 Parliament of MaldivesA