ކޮމިޓީގެ ނަން

Sub Committee on National Development and Heritage ( Amendment to Act No 5/2009 (Land Transport Act) (Bill no 22/2020)

ތާރީޚް

21 އޮކްޓޯބަރު 2020 09:30

ނަންބަރު

2

Sub Committee on National Development and Heritage 2nd Meeting

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
31 އޯގަސްޓު 2020 - Bill on Amendment to Act No 5/2009 (Land Transport Act) (Bill no 22/2020)

© 2021 Parliament of MaldivesA