ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

19 ނޮވެމްބަރު 2019 14:05

ނަންބަރު

23

24th meeting of 2019

ޚުލާސާ

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
11 ޖުލައި 2019 - discuss about the Matters submitted to the committee

© 2022 Parliament of MaldivesA