ކޮމިޓީގެ ނަން

Judiciary Committee

ތާރީޚް

29 ޖޫން 2021 15:10

ނަންބަރު

31

31st Meeting of 2021

ޚުލާސާ

Committee reviewed the Bill on Amendment to the Penal Code act (no. 9/2014)

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
15 ޖޫން 2021 - Bill on Amendment to the Penal Code act (no. 9/2014) (Hisaan Amendment)

© 2021 Parliament of MaldivesA