ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

24 ފެބްރުއަރީ 2021 12:00

ނަންބަރު

8

EC 8th Meeting of 2021

ޚުލާސާ

On todays meeting the committee discussed about the changes committee brought to the climate change bill.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA