ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

8 މާރިޗު 2021 10:00

ނަންބަރު

10

EC 10th Meeting of 2021

ޚުލާސާ

On todays' meeting the committee discussed on the climate change bill

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA