ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

24 މާރިޗު 2021 10:00

ނަންބަރު

12

EC 12th Meeting of 2021

ޚުލާސާ

On today's meeting the committee discussed on the climate change bill

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA