ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

15 އޭޕްރީލު 2021 11:00

ނަންބަރު

13

EC 13th Meeting of 2021

ޚުލާސާ

On today's meeting the committee discussed on the Climate Change bill

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA