ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

21 އޭޕްރީލު 2021 11:00

ނަންބަރު

16

EC 16th meeting of 2021

ޚުލާސާ

On today's meeting the committee discussed on the climate change bill.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA