ކޮމިޓީގެ ނަން

Committee on Environment and Climate Change

ތާރީޚް

25 އޭޕްރީލު 2021 11:50

ނަންބަރު

17

EC 17th meeting of 2021

ޚުލާސާ

On today's meeting the committee passed the committee report on climate change bill.

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
10 މާރިޗު 2020 - Climate change bill

© 2022 Parliament of MaldivesA