ކޮމިޓީގެ ނަން

Sub Committee on National Security Services 3

ތާރީޚް

8 ޖޫން 2021 19:00

ނަންބަރު

1

1st Meeting of 2021

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
8 ޖޫން 2021 - Bill on Amendment to the Judges Act (no. 13/2010)
8 ޖޫން 2021 - Appointing Committee Chairperson and Vice Chairperson

© 2022 Parliament of MaldivesA