ކޮމިޓީގެ ނަން

Sub Committee on National Security Services

ތާރީޚް

13 ޖޫން 2021 14:00

ނަންބަރު

2

2 nd Meeting of 2021

ޚުލާސާ

-

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
9 ޖޫން 2021 - Bill on Amendment to the Parliamentary privileges and powers act (no. 5/2013)
8 ޖޫން 2021 - Bill on Amendment to the Judges Act (no. 13/2010)

© 2021 Parliament of MaldivesA