ކޮމިޓީގެ ނަން

Joint Committee on Economic Affairs & Environment and Climate Change

ތާރީޚް

8 އޮކްޓޯބަރު 2019 09:30

ނަންބަރު

5

05th Meeting

ޚުލާސާ

A sub committee was formed to evaluate the bill and complete the work within 01 week. Sub Committee members are Hoarafushi constituency MP Ahmed Saleem, South Mahchangolhi constituency MP Ahmed Haitham, North Fuvahmulah constituency MP Mohamed Rasheed, Gadhdhoo constituency MP Ahmed Zahir, Kendhoo constituency MP Ali Hussain

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
13 ނޮވެމްބަރު 2019 - Committee Report Number: M19/VC-3/2019/01
  • Select a Parliament

© 2020 Parliament of MaldivesA