ކޮމިޓީގެ ނަން

Sub Committee of Committee on Independent Institutions 1

ތާރީޚް

20 ޖޫން 2019 13:00

ނަންބަރު

1

1st Meeting of Sub Committee 1 - 2019

ޚުލާސާ

reviewing of legal profession Bill

ބައްދަލުވުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް
19 ޖޫން 2019 - reviewing of Legal Profession Bill

© 2022 Parliament of MaldivesA